Regulamin serwisu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.sexclusive.pl , zwanego dalej „Serwisem”.

§2

Administracja Serwisu świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwana dalej „PrKonsUst”, usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego - dostarczania treści cyfrowych, w tym strony internetowej www.sexclusive.pl, w celu przechowywania danych w postaci ogłoszeń towarzyskich, zwanych dalej „Ogłoszeniami” i komentarzy do Ogłoszeń, zwanych dalej „Komentarzami”, które są udostępniane na stronie internetowej www.sexclusive.pl, zwane dalej „Usługami”.

§3

Kontakt z administracją Serwisu jest możliwy pod adresem mailowym: kontakt@sexclusive.pl, który stanowi także adres składania reklamacji.

Rozdział 2

Podstawowe warunki korzystania z Serwisu

§4

Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Obejmuje zarówno osoby wyłącznie przeglądające zawartość Serwisy, zwane dalej „Przeglądającymi”, jak i osoby korzystające z Usług Serwisu, zwane dalej „Użytkownikami”.

§5

Warunkiem świadczenia Usług przez administrację Serwisu na rzecz Użytkownika jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem, a administracją Serwisu umowy o świadczenie Usług.

§6

Zawarcie umowy następuje poprzez wykorzystanie interaktywnych formularzy, udostępnianych przez Serwis.

§7

Korzystanie z Serwisu wbrew jego celowi jest zakazane.

§8

Korzystanie z Serwisu w sposób naruszający prawo polskie lub międzynarodowe, w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie (co obejmuje między innymi nazwy kont Użytkowników), z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), są zakazane.

§9

Umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub i innej formie jakichkolwiek nazw lub odnośników do innych stron internetowych, bez zgody Administracji Serwisu, wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklam innych stron internetowych, rozsyłanie niezamówionej przez administrację Serwisu informacji handlowej do Użytkowników (czyt. takiej, na której otrzymywanie Użytkownik nie wyraził zgody), uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., jest zakazane.

§10

Użytkownicy i inne osoby korzystające z Serwisu, zobowiązane są do: 1) przestrzegania praw Administracji Serwisu, Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; 2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; 3) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji Serwisu, Użytkowników lub osób trzecich.

§11

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§12

W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administracja Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika, jak też Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administracja Serwisu może wezwać Użytkownika do niezwłocznego zaprzestania działań naruszających Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 3

Konto Użytkownika

§13

Rejestracja Użytkownika wymaga w szczególności podania: 1) loginu, 2) hasła, 3) adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca kod aktywacyjny.

§14

Poprzez rejestrację konta osoba oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz zgadza się na przestrzeganie jego regulacji.

§15

Rejestracja wymaga wyrażenia wyraźnej zgody na to by spełnianie świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§16

Wskutek rejestracji powstaje Konto Użytkownika służące identyfikacji Użytkownika oraz powiązaniu aktywności Konta Użytkownika, w szczególności Ogłoszeń oraz Komentarzy z Użytkownikiem.

§17

Konto Użytkownika umożliwia: 1) zarządzać swoimi ogłoszeniami (włączać/wyłączać i aktywować warunkowo swoje anonse, edytować dane i treść ogłoszeń, dodawać/usuwać zdjęcia do swoich ogłosze); 2) wysyłać i otrzymywać wiadomości od/do Administracji Serwisu; 3) zmienić ustawienia konta (email, hasło), usunąc konto; 4) dokonywać opłat za swoje ogłoszenia. Opłatę można dokonać online (przez system dotpay) 5) przeglądać listę wykonanych opłat (jeżeli zostały wykonane w opisany powyżej sposób); 6) dodawać komentarze do ogłoszeń.

§18

Za skutki udostępnienia danych, w szczególności umożliwiających korzystanie z konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi posiadacz konta czyt. Użytkownik, który dokonał Rejestracji.

§19

Zabrania się zakładania wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika (z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności dotyczących powiązania aktywności Konta Użytkownika z Użytkownikiem)

§20

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w tym na wniosek Ogłoszeniodawcy, pod którego Ogłoszeniem zamieszczono dany Komentarz.

§21

1. Administracja Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych (w tym Komentarzy) informując o tym Użytkownika drogą mailową na adres podany przy Koncie Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności regulacji dotyczących Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy 2. Administracja Serwisu może odblokować Konto Użytkownika po przyjęciu przez Administrację Serwisu wyjaśnień Użytkownika co do okoliczności zaistniałego naruszenia bądź naruszeń, przesłanych drogą mailową do Administracji Serwisu.

§22

W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Komentarzu lub Ogłoszeniu albo związanej z nimi działalności Administracja Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności: 1) wezwania Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Administracji Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności podejmowanych przez Użytkownika działań, z możliwością usunięcia Konta Użytkownika i zamieszczonych przez nie Ogłoszeń lub Komentarzy z Serwisu; 2) natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń.

§23

1. Administracja Serwisu wykonuje swoje uprawnienia związane z rozporządzaniem Kontem Użytkownika według własnego uznania, czyt. Administracja Serwisu nie ma obowiązku wcześniejszego upomnienia Użytkownika, przed podjęciem działań wymienionych w Regulaminie wobec Konta Użytkownika lub zamieszczonych przez niego Komentarzy lub Ogłoszeń. 2. Administracja Serwisu jest obowiązana do poinformowania drogą mailową Użytkownika o zamiarze zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika lub zamieszczonych przez niego Komentarzy lub Ogłoszeń. 3. Przepis §21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Warunki zawierania umów i zamieszczania ogłoszeń w Serwisie

§24

Zawarcie umowy przez Użytkownika z Administracją Serwisu, upoważniające do emisji Ogłoszenia, następuje poprzez wykorzystanie formularza dostępnego pod adresem ________________________.

§25

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga posiadania Konta Użytkownika, zgodnie z regulacjami zamieszczonymi w Rozdziale 3 „Konto Użytkownika”.

§26

1. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza: 1) że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu; 2) że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. 2. Jednocześnie Ogłoszeniodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.

§27

Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią, w której zostaje ono zamieszczone. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, ofert kupna, sprzedaży i wynajmu oraz treści lub usług dostępnych po dokonaniu przedpłaty (w tym doładowań i płatności sms)

§28

Każdy osoba może zamieścić w Serwisie tylko jedno Ogłoszenie prezentujące tą samą osobę. W przypadku dodania kolejnego Ogłoszenia przedstawiającego tę samą osobę, Administracja Serwisu ma prawo zastąpić każde wcześniejsze Ogłoszenie tej osoby nowym.

§29

1. Ogłoszenie musi spełniać następujące wymagania techniczne, by mogło być zamieszczone w Serwisie: 1) wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu 2) w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse duetów i klubów) 3) podany w Ogłoszeniu numer telefonu nie może znajdować się w anonsach, które przedstawiają inną osobę, 4) co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px, 5) fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą być aktualne, tj. wykonane nie wcześniej niż w ostatnich 2 latach, 6) przynajmniej jedna z fotografii stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie, 7) fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego, 8) fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych, 9) fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą znajdować się w innych, obecnie aktywnych ogłoszeniach, 10) fotografie stanowiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw. 11) fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji. 12) fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności: a.podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe b.wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, napisy, itp. c.zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarnobiałych i sepii) 2. W przypadku filmów audiowizualnych przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.

§30

1. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności Ogłoszenia z wymogami zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie. 2. W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administracja Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.

§31

1. W przypadku otrzymania przez Administrację Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administrację wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administracja Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności: 1) wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; 2) wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administracji Serwisu oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodnościz wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub 3) wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administracji Serwisu innych, wykonanych w ciągu ostatnich trzech dni, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszczonych w Ogłoszeniu zdjęciach w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub 4) wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administracji Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika Serwisu, w związku z otrzymaniem przez Administrację Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub 5) wezwania Użytkownika Serwisu, który umieścił Ogłoszenie, do potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez przesłanie w terminie do 3 dni roboczych na adres mailowy Administracji Serwisu czytelnego zdjęcia lub skanu pierwszej strony aktualnego dowodu osobistego Użytkownika; lub 6) odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. 2. W przypadku braku uczynienia przez Użytkownika zadość któremukolwiek z wezwań Administracji Serwisu, wskazanych w ust. 1 pkt. 1-5, Administracja Serwisu jest uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia, zablokowania dostępu do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. 3. W przypadku, gdy weryfikacja przeprowadzona przez Administrację Serwisu na podstawie dostarczonych przez Użytkownika zgodnie z ust. 1 pkt 2-5 powyżej, zdjęć lub dokumentów, wykaże, że poprzez zamieszczenie Ogłoszenia doszło do naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu, Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika o tym fakcie lub o braku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniu. Ponadto Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do przedstawienia swojego stanowiska oraz wyjaśnienia przyczyn zachodzących rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a rzeczywistym stanem faktycznym. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi Administratorowi swojego stanowiska, bądź przedstawione stanowisko nie wykaże legalności danych zawartych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej Administracja Serwisu wykonuje uprawnienia opisane w ust. 1 powyżej, według własnego uznania, czyt. Administracja Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika do określonych działań przed podjęciem działań opisanych w ust. 1. 5. Administracja Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika drogą mailową o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

§32

Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.

§33

1. Ogłoszeniodawca ma możliwość dokonania zmian w swoim Ogłoszeniu na stronie Serwisu, po uprzednim poprawnym zalogowaniu się na Konto Użytkownika, wykorzystując narzędzia do tego przeznaczone i udostępnione przez Serwis. 2. Dokonane zmiany muszą być zgodne z uprzednimi wymaganiami oraz regulacjami, jak w przypadku dodawania nowego Ogłoszenia. 3. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w Ogłoszeniu, jeżeli przesłane zdjęcia są niezgodne z uprzednimi regulacjami, w szczególności jeżeli przedstawiają inną osobę, niż ta, której dane (w postaci min. fotografii lub plików audiowizualnych) były wcześniej udostępnione.

§34

1. W chwili zamieszczenia Ogłoszenia, Ogłoszenie to zostanie automatycznie powiązane z Kontem Użytkownika. 2. Informacje Konta Użytkownika nie będą udostępniane do informacji publicznej wraz z informacjami zamieszczonymi przy Ogłoszeniu, jeżeli nie będzie tego żądał Użytkownik. 3. Ogłoszenie może być powiązane tylko z jednym Kontem Użytkownika. 4. Ogłoszeniodawca, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników i Przeglądających oraz ma świadomość, że treści te będą ogólnodostępne.

§35

1. Za emisję Ogłoszenia w Serwisie pobierana jest stała opłata w wysokości 40 PLN miesięcznie brutto, zwana dalej „Opłatą”, która stanowi łącznie wynagrodzenie za możliwość emisji Ogłoszenia przez miesiąc. 2. Zapłaty Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Administracji Serwisu wskazany po dokonaniu przez Użytkownika prawidłowej Rejestracji, w zakładce "Płatności" Konta Użytkownika. 3. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administracji Serwisu należną kwotą. 4. Użytkownik powinien uiścić opłatę nie wcześniej niż po otrzymaniu Potwierdzenia zawarcia umowy na mail przypisany do Konta Użytkownika.

§36

1. Zawarcie umowy, według niniejszego Regulaminu, nie tworzy po stronie Użytkownika obowiązku uiszczenia Opłaty, jednakże Opłata jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. 2. Na wniosek Użytkownika, zawierający zobowiązanie do uiszczenia Opłaty, Administracja Serwisu może się zgodzić na umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie przed uiszczeniem Opłaty.

§37

Zamieszczenie Ogłoszenia przez Administrację Serwisu w Serwisie następuje niezwłocznie po uiszczeniu opłaty, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

§38

1. Ogłoszenie jest ważne i dostępne w Serwisie przez okres 1 (słownie "jednego") miesiąca od dnia jego zamieszczenia w Serwisie. Każde ponowne uiszczenie Opłaty powoduje aktywację Ogłoszenia i przedłuża okres dostępności o 1 miesiąc. 2. Od okresu dostępności odlicza się dni, w których Ogłoszenie było dostępne, pomimo upływu jego terminu ważności (np. w skutek aktywacji warunkowej).

§39

Administracja Serwisu nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ważności wysyła Użytkownikowi drogą mailową przypomnienie o możliwości uiszczenia Opłaty za kolejny miesiąc, przed podjęciem działań przez Administrację Serwisu względem Ogłoszenia Użytkownika.

§40

1. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w przypadku nieotrzymania Opłaty za kolejny miesiąc po upływie terminu ważności Ogłoszenia. 2. Ogłoszenie może być ponownie aktywowane, nie później niż w okresie 3 miesięcy od upływu terminu ważności Ogłoszenia, poprzez uiszczenie Opłaty przez Ogłoszeniodawcę. Przepis § 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§41

Administracja Serwisu zobowiązuje się, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, do przechowania przez okres co najmniej 3 miesięcy danych informatycznych, odnoszących się do zawartości Ogłoszenia oraz stanowiących jego treść, pozwalających na ponowną aktywację Ogłoszenia, o którym mowa w §40 ust. 2, chyba że Ogłoszeniodawca złoży Administracji Serwisu wyraźne oświadczenie, iż rezygnuje z możliwości ponownej aktywacji.

§42

W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administrację Serwisu lub rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administracji Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata za okres niewykonany podlega zwrotowi.

§43

Uiszczona Opłata nie podlega zwrotowi w sytuacjach, gdy Administracja Serwisu była gotowa świadczyć Usługi, ale było to niemożliwe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w tym: 1) gdy Administracja Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu lub niezastosowania się Użytkownika do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć/materiałów audiowizualnych naruszających wymagania techniczne opisane w § 29 ust. 1; 2) gdy Administracja Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu; 3) gdy Administracja Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek samego Ogłoszeniodawcy.

Rozdział 5

Prawa własności intelektualnej i licencja

§44

1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficznie, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu, w tym kod HTML, arkusze CSS, skrypt JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administracji Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. 2. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty, ani też udostępniana osobom trzecim. 3. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy, lub osoby trzecie.

§45

Administracja Serwisu posiada wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego "Sexclusive". Jakiekolwiek wykorzystywanie znaku towarowego "Sexclusive" bez uprzedniej zgody Administracji Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§46

Administracja Serwisu nie udziela Użytkownikom, ani osobom trzecim korzystającym z serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.

§47

Użytkownik zapewnia, że zamieszczane w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych.

§48

Użytkownik zapewnia, że posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczania w ramach Ogłoszenia lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym regulaminem zamieszczanie Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administrację Serwisu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administrację Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

§49

Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w serwisie Użytkownik udziela Administracji Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, zwanej dalej "Licencją" na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Utworem", na następujących, znanych w chwili zawarcia umowy, polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu; 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§50

Zakres Licencji wskazany w §49 obejmuje prawo Administracji Serwisu do korzystania z Utworu w ramach Serwisu – w celu zapewnieniu funkcjonowania, informowania, promocji i reklamy Serwisu i Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, także po rezygnacji Użytkownika z Usług Administracji Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia, Komentarza lub Konta Użytkownika.

§51

1. Zamieszczając Ogłoszenia Ogłoszeniodawca upoważnia Administrację Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia: 1) dodanie na każdej fotografii napisów zawierających nazwę Serwisu; 2) modyfikację graficzną fotografii (zmiana jakości, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu); 3) zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie; 4) wykonanie innych modyfikacji fotografii, tylko na wyłączne życzenie Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie; 2. Powyższe modyfikacje mają również zastosowanie dla filmów audiowizualnych zamieszczanych przez Użytkownika z dodatkowym upoważnieniem do skonwertowania filmu na inne formaty wraz ze zmianą ich jakości, długości i ilości klatek.

§52

Administracja Serwisu ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§53

Licencja jest udzielana na czas nieokreślony i jest nieodwołalna.

§54

Administracja Serwisu ma prawo udzielenia dalszych licencji na korzystanie z Utworu w granicach posiadanej Licencji.

§55

1. Jeżeli Utwór zamieszczony w Ogłoszeniu przez Użytkownika zawiera wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie Utworu w Ogłoszeniu lun Komentarzu w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administracji Serwisu oraz korzystanie z Administracji Serwisu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. 2. Jednocześnie Użytkownik potwierdza, że warunki Licencji na korzystanie z Utworu obejmują prawo Administracji Serwisu do zamieszczenia Utworu w Serwisie wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek zawiera Utwór, za jej zgodą, także po rezygnacji Użytkownika z Usługi Administracji Serwisu lub usunięcia z Serwisu Ogłoszenia tego Użytkownika.

§56

Zarejestrowany Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administracji Serwisu za wszelkie szkody jakie Administracja Serwisu poniosła w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administrację Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

Rozdział 6

Dane osobowe i polityka prywatności

§57

Z chwilą Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administrację Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administrację Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§58

W procesie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administrację Serwisu w celu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administrację Serwisu: 1) numer telefonu, 2) imię lub pseudonim, 3) adres e-mail, 4) wizerunek, 5) wiek, 6) waga, 7) wzrost, 8) lokalizacja (miejscowość, dzielnica, ulica).

§59

Użytkownik zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administrację Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§60

1. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika lub legalności Ogłoszenia, zgodnie z §31 ust. 1 lub 3 powyżej, Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 1) imiona i nazwisko, 2) nazwisko rodowe, 3) wizerunek, 4) imiona rodziców, 5) data urodzenia, 6) numer dowodu osobistego, 7) data ważności dowodu osobistego, 8) płeć. 2. Dane osobowe wymienione w ust. 1 powyżej, zostaną usunięte przez Administrację Serwisu po zakończeniu procesu weryfikacji, określonego w §31 ust. 3 Regulaminu.

§61

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administracji Serwisu za wszelkie szkody jakie Administracja Serwisu poniosła w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administrację Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

§62

Administracja Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników i osób trzecich, których dane osobowe zostały umieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu w celu administrowania Serwisem, w tym realizacji Usług zgodnie z Regulaminem.

§63

Administracja Serwisu szanuje prywatność Użytkowników oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu oraz dokłada szczególnej staranności, uwzględniającej w rozsądnym stopniu aktualne możliwości techniczne oraz standardy powszechnie przyjęte przy tego typu działalności, w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, aby te dane były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, mnie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§64

Administracja Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem, lub zniszczeniem.

§65

APodanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administrację Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§66

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Serwisu.

§67

Z zastrzeżeniem § 68 i 71, dane osobowe przekazane przez Użytkownika, będą usunięte przez Administrację Serwisu, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administrację Serwisu.

§68

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administrację Serwisu po zaprzestaniu korzystania z usług w celach: 1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz obsługi reklamacji, 2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych (6 lat), 3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 4) archiwizacji (maksymalnie na okres 5 lat)

§69

Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub później.

§70

1. Administracja Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych, w szczególności stosowanymi dokumentami. 2. Jeżeli prawdziwość tych danych budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administracji Serwisu, może on odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym Rejestracji Konta Użytkownika oraz zamieszczenie Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. 3. W tej sytuacji Użytkownik Serwisu zamiast Potwierdzenia zawarcia umowy otrzymuje informację o odmowie jej zawarcia ze strony Administracji Serwisu.

§71

1. Administracja Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu, w szczególności legalności przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku osoby trzeciej stanowiących element Ogłoszenia, w szczególności poprzez przedstawienie Administracji Serwisu oryginalnych, niezmodyfikowanych fotografii, zgody właściwych osób na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez Administrację Serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie albo innych stosownych dokumentów. 2. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwości po stronie Administracji Serwisu, co do prawa Użytkownika do wykorzystywania danych osobowych, w tym wizerunek osoby trzeciej w Ogłoszeniu lub Komentarzu, Administracja Serwisu ma prawo odmówić świadczenia Usług, w tym rejestracji Konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie albo usunąć Ogłoszenie, Komentarz lub Konto Użytkownika z Serwisu.

§72

Ochronie ze strony Administracji Serwisu podlegają także inne dane dotyczące osób korzystających z Serwisu, tzw. Dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności: 1) logi systemowe (każda wizyta na stronie Serwisu jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych; zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie); 2) cookies (alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej Serwis poprzez przeglądarkę internetową, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznawania poszczególnych osób podczas kolejnych wizyt na stronie Serwisu oraz umożliwiają gromadzenie takich informacji o komputerze tych osób, jak adres IP, system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki internetowej; informacje jakie Administrator Serwisu uzyskuje za pomocą cookies służą utrzymaniu sesji danej osoby (po zalogowaniu), tworzeniu statystyk, optymalnemu dostosowaniu oferty w ramach Serwisu do potrzeb osób korzystających z Serwisu oraz zwiększeniu wygody korzystania ze strony Serwisu); 3) pliki web beacons (umieszczone na stronie Serwisu obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies; podczas otwierania strony Serwisu grafika zostaje załadowana i zarejestrowana przez serwer w internecie; informacje te Administrator Serwisu wykorzystuje by nieustannie optymalizować treść i funkcjonalności strony Serwisu ze strony korzystających z niego ; Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi standardowo przez przeglądarkę osoby korzystającej z Serwisu w ramach komunikacji internetowej). 4) na stronie Serwisu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia korzystania z możliwości jakie daje Serwis. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administrację Serwisu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administracji Serwisu, drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Użytkownika w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu).

§73

Użytkownik wyraża zgodę na archiwizację i przechowywanie wszelkich danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administrację Serwisu spełnienia wymogów ustawowych, w szczególności wynikających z PrKonsUst.

§74

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administrację Serwisu w celach: 1) obsługi i emisji ogłoszenia lub oferty pracy, 2) obsługi Konta Użytkownika, 3) obsługi zgłoszeń i reklamacji, 4) kontaktowania się z Ogłoszeniodawcą w celach związanych ze świadczeniem Usług, 5) ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, 6) monitorowania aktywności użytkowników, 7) zapewnienie obsługi usług płatniczych, 8) zapewnienie bezpieczeństwa Usług, przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, 9) obsługi dyspozycji przekazywanych działowi obsługi Użytkownika oraz przez formularz kontaktowy, w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, 10) prowadzenia analiz statystycznych, 11) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

§75

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane wyłącznie podmiotom wspierającym Administrację Serwisu w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, czyt. takim, które zapewniają obsługę wiadomości sms, usługi płatnicze, usługi hotelowe, analizujących dane statystyczne, wykonują usługi konsultingowe, prawne lub audytowe oraz wspomagają obsługę użytkowników.

Rozdział 7

Odpowiedzialność Administracji Serwisu

§76

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administracji Serwisu.

§77

Administracja Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.

§78

Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.

§79

Administracja Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administracji Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w Rozdziale 8 "Postępowanie reklamacyjne".

§80

Administracja Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami, jak też pomiędzy Użytkownikiem, a innymi osobami, w tym Odwiedzającymi.

§81

1. Administracja Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. 2. Administracja Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, albo osób trzecich, na które Administracja Serwisu nie ma wpływu. 3. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.

§82

1. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administracji Serwisu. 2. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do: 1) Redagowania, 2) Skracania, 3) usuwania treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie.

§83

Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz osób trzecich, w tym za wykorzystywanie przez Użytkownika lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

Rozdział 8

Postępowanie Reklamacyjne

§84

Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczenia Usług przez Administrację Serwisu, jak też w szczególności bezzasadnym, w ocenie Użytkownika, zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, odmową świadczenia Usług, czy usunięciem Ogłoszenia lub Komentarza lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystywania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą mailową na adres kontakt@sexclusive.pl.

§85

Składana reklamacja musi zawierać: 1) Te same dane identyfikacyjne, które są przypisane do Konta Użytkownika, a w przypadku osób nie będących Użytkownikami imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu mailowego zgłaszającego reklamację; 2) Dokładne wskazanie Ogłoszenia lub Komentarza, którego dotyczy reklamacja, poprzez dodanie nr telefonu oraz imienia/pseudonimu/nicku zawartego we wskazanym Ogłoszeniu; 3) Sprecyzowany powód zgłoszenia reklamacji, w szczególności treści Ogłoszenia lub Komentarza, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia; 4) Jeżeli istnieje taka możliwość wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji (np. Zdjęcie osoby zgłaszającej reklamację w zakresie bezprawności zamieszczenia jej danych osobowych w Serwisie w celu porównania z fotografiami zamieszczonymi w Ogłoszeniu lub skan/zdjęcie dowodu osobistego zgłaszającego reklamację).

§86

Administracja Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja.

§87

Na Usługi nie jest udzielona gwarancja.

§88

Administracja Serwisu dostarcza możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też przypomina o możliwości poddania się mediacji, w przypadku gdy obie strony wyrażą na to zgodę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

Rozdział 9

Wymagania techniczne

§89

Strona Serwisu została zoptymalizowana do przeglądarek w wersji co najmniej: 1) Internet Explorer 9 2) Chrome 49 3) Firefox 52 4) Edge 5) Opera 36 6) Safari dla MacOS

§90

Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1280 x 960 pikseli lub wyższa.

§91

Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika.

§92

Do kontaktu z Administracją Serwisu Użytkownik powinien posiadać adres mailowy i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

Rozdział 10

Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkowników Serwisu wynikających z umowy oraz warunki rozwiązania umów

§93

Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Ogłoszeniodawcy wynosi 1 miesiąc (okres emisji Ogłoszenia). Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Użytkownika poprzez wybranie opcji dostępnych w interfejsie Konta Użytkownika, przy czym § 43 pkt. 3 stosuje się odpowiednio. Taki sam skutek wywiera usunięcie Konta Użytkownika przez Administrację Serwisu.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§94

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

§95

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administracja Serwisu niezwłocznie poinformuje o tym poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

§96

Regulamin oraz zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

§97

1. Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Administracją Serwisu przed wejściem w życie zmian Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy, zgodnie z § 93, w okresie 1 miesiąca od dnia powiadomienia Użytkownika przez Administrację Serwisu o zmianie Regulamin. 2. Administracja Serwisu informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu każdorazowo drogą mailową na adres przypisany do Konta Użytkownika, podając także link do zmienionej treści Regulaminu. Powiadomienie jest skuteczne z tym samym dniem.

§98

W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

§99

Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://www.sexclusive.pl/pl/regulamin/.